«مقابله با اسلام هراسی» اولویت کاری رئیس شورای مسلمانان انگلیس

رئیس جدید شورای مسلمانان انگلیس تاکیدکرد:نباید اسلام هراسی را تنها در عبارت های نژادپرستانه دانست، بلکه تبعیض نهادی علیه مسلمانان در غرب همچنان وجود دارد

1399/11/19
|
11:03
دسترسی سریع