کیست این پنهان مرا در جان و تن

اشعار اخلاقی ـ عرفانی

کیست این پنهان مرا در جان و تن
کز زبان من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز کیست
بنگرید این صاحب آواز کیست؟
در من اینسان خود نمایی می‌کند
ادعای آشنایی می‌کند...

1400/08/09
|
08:55
دسترسی سریع