مرنجان کسی را که یارت بود

اشعار اخلاق ـ عرفانی

مرنجان کسی را که یارت بود
به شادی و غم در کنارت بود
بدان سان که ترک یاری کند
نه دیگر چنان دوستاری کند

1400/08/16
|
12:45
دسترسی سریع